Додипломски студии

Студиски програми
 
Нови студиски програми од прв циклус на ФИНКИ од 2013 година
 
Студиските програми на ФИНКИ до 2012 година можете да ги најдете на овој линк
 
Листа на предмети во летен семестар 2015/2016
 

 
Распоред
 
Распоред на часови
Распоред на испити

 
Студентска пракса
       Термин за прием на документи за потпис на извршената општа пракса од студентите кај доц. д-р Весна Димитриевска Ристовска:
       Понеделник, 13:00 часот во просторија 26.
       
*Пред да ги донесе документите за потпис, студентот е должен напишаниот дневник во ел. форма (word или pdf) да го испрати на наставникот со наслов [Opshta praksa]
 
 

 
Дипломска работа