Информатика и компјутерско инженерство

1. Општи информации
 
Студентите на оваа студиска програма се здобиваат со знаења кои им обезбедуваат голема професионална флексибилност и широк избор на работни места секаде каде постои потреба од проектирање, имплементација и одржување на информациско-комуникациски системи. Дипломираниот инженер од овој профил својата кариера може да ја гради во индустријата, во јавниот и услужен сектор, но, особено во претпријатијата за развој на информациски системи, компјутерски системи, системи кои треба да работат во реално време, апликативни решенија поврзани со дизајн и имплементација на бази на податоци, системи за поддршка на телекомуникациски услуги, услуги базирани на интернет, напредни кориснички интерфејси и друго.
 
2. Стекнати титули по завршување на студиските програми и времетраење на студиите

Титула: Дипломиран инженер по информатички науки и компјутерско инженерство, насока информатика и компјутерско инженерство

Времетраење: 4 години (8 семестри)
 
3. Наставна програма
 
Рамка на додипломски студии:
 
 1. Семестар
 

Предмет

З/И

П

А

Л

ЕКТС

 1 Калкулус 1  З  2 1
 2 Физика  З 3 1 1
 3

Структурно програмирање

З

2

2

2

6

 4 Основи на електрични кола З 3 2 1 6
 5 Изборен предмет  И        6
Изборни предмети
 1 Вовед во интернет  И 2 6
 2 Вовед во информатика  И 6
 
 2. Семестар
 

Предмет

З/И

П

А

Л

ЕКТС

 1 Калкулус 2
 З  3
 2 Модерна физика   З
 3 Електротехника и компјутерски науки  З
 4

Објектно-ориентирано програмирање

З

2

2

2

6

 5 Професионални вештини З 0 4 0 6
 
 3. Семестар
 

Предмет

З/И

П

А

Л

ЕКТС

 1

Алгоритми и податочни структури

З

2

2

2

6

 2 Логички кола и дискретни автомати З 2 2 1

 6 

 3

Изборен предмет

И
6

 4

Изборен предмет

И
6

 5

Изборен предмет

И
6

Изборни предмети
 1 Интернет програмирање   И 2 1  2 6
 2 Калкулус 3 И 2 2 1 6
 3 Основи на телекомуникации  И 2 2  1 6
 4 Формални јазици и автомати   И 1
 5 Објектно ориентирана анализа и дизајн  И 1
 6 Интерактивни апликации  И 2
 
 4. Семестар
 

Предмет

З/И

П

А

Л

ЕКТС

 1

Дигитална електроника

З

2

2

1

6

 2 Компјутерски архитектури З 2 2 1

 6 

 3

Дискретна математика 2

З

3

2

1

6

 4

Изборен предмет

И
6

 5

Изборен предмет*

И
6

Изборни предмети
 1 Софтверско инженерство  И 
 2 Основи на компјутерска графика  И 
 3 Компјутерски компоненти И 2 2 2 6
 4 Интернет технологии  И  2  1  2  6
 5 Комуникациски технологии  И 2 2  1  6
 6 Надежност на системи  И 2 1  2  6
 7 Визуелно програмирање  И   2
 
 5. Семестар
 

Предмет

З/И

П

А

Л

ЕКТС

 1 Веројатност и статистика  З
 2

Компјутерски мрежи

З

2

2

2

6

 3 Бази на податоци З 2 2 2

 6 

 4

Изборен предмет

И
6

 5

Изборен предмет*

И
6

Изборни предмети
 1 Веб програмирање
И 2 1  2 6
 2 Мрежни оперативни системи  И 2 2 1 6
 3 Вовед во роботика И 2 2 1 6
 4 Машинско учење  И 2 2 2 6
 5 Визуелизација  И 2 1 2 6
 8  Мобилни платформи и програмирање И  2   1  2 6
 
 6. Семестар
 

Предмет

З/И

П

А

Л

ЕКТС

 1

Вештачка интелигенција

З

2

2

1

6

 2 Оперативни системи З 2 2 2

 6 

 3

Теорија на информации со дигитални комуникации

З

2

2

1

6

 4

Изборен предмет

И
6

 5

Изборен предмет*

И
6

Изборни предмети
 1 Вградливи компјутерски системи  И 2
 2 Управување со мрежи И 2 2 1 6
 3  Електронска и мобилна трговија
И 2 1  2 
 4 Безжични и мобилни системи  И
 5 Сензорски системи  И
 6 Мрежни стандарди и уреди  И
 7 Дигитално процесирање на сигнали  И
 8 Кориснички интерфејси  И
 9 Мобилни апликации  И
10  Податочно рударство  И
11  Складови на податоци и аналитичка обработка  И
12  Неструктурирани бази на податоци и XML  И 6
 
 7. Семестар
 

Предмет

З/И

П

А

Л

ЕКТС

 1 Дистрибуирани системи  З  2  2  1  6
 2

Микропроцесорски системи

З

2

1

2

6

 3

Изборен предмет

И
6

 4

Изборен предмет

И
6

 5

Изборен предмет

И
6

Изборни предмети
 1 Пресметување со високи перформанси  И
 2 Мрежен софтвер
И
 3 Веб базирани системи
 И 2 1  2 6
 4 Напредна интеракција човек компјутер   И 2  1
 5 Напреден веб дизајн   И  2
 6  Имплементација на системи со отворен код   И   2 
 7 Програмирање на специјални ефекти и видео игри   И 2
 8 Обработка на природните јазици  И  1
 9 Вовед во препознавање на облици  И 2 2  2 6
 10 Моделирање и симулација  И  2
 11 Компјутерски поддржано производство  И  2
 12 Мултимедиски системи  И  6
 
 8. Семестар
 

Предмет

З/И

П

А

Л

ЕКТС

 1

Дизајн на компјутерски мрежи

З

2

2

1

6

 2 Изборен предмет И


 6 

 3

Изборен предмет

И
6

 4

Изборен предмет

И
6

 5

Дипломска работа

З
6

Изборни предмети
 1 Безбедност на компјутерски системи  И 2 1  1 6
 2 Развојни процеси на ИС  И 2 2  2 6
 3 Современи процесорски архитектури
 И 2  2   1  6
 4 ARM архитектура   И  2  2
 5 Компјутерска анимација   И  2  1  2
 6 Случајни процеси   И  2
 7 Географски информациски системи   И  2
 8 Виртуелна реалност   И  2
 9 Дигитални библиотеки   И  2
 10 Интелигентни информациски системи   И  2
 11 Биокибернетика   И  2  2  1
 12 Операциони истражувања   И  2  1  2
 13 Управување со ИКТ проекти   И 2 1  1  6
 
*  -  изборниот предмет може да биде и предмет од Универзитетската листа
** - задолжителен е избор на еден од двата предмети за тригодишни студии, двата предмети се задолжителни за четиригодишни студии