Докторски студии

Во согласност со Конкурсот за запишување студенти на трет циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во учебната 2013/14 година, пријавувањето на кандидатите ќе се одржува во периодот од 15 до 22 август 2013 година. Пријавувањето ќе се врши во Школата за докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на адреса: бул. Крсте Мисирков бб, 1000 Скопје.
 
Согласно Конкурсот, Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство во учебната 2013/2014 година ќе запише вкупно 26 студенти на докторски студии.
 
Распределбата на слободните места по студиски програми, како и висината на вкупната школарина за секоја од студиските програми можете да ја погледнете во делот Квоти.
 
Листата на акредитирани ментори за докторските студии на ФИНКИ е дадена во делот Акредитирани ментори.
 
Документите кои заинтересираните кандидати ќе треба да ги приложат при пријавувањето за уписите на докторски студии, се дадени во делот Потребни документи.
 
Условите кои заинтересираните кандидати треба да ги исполнуваат за да се запишат на докторски студии, се дадени во делот Услови