Водич за студирање

Водичот за студирање на додипломски студии на ФИНКИ нуди објаснување на студиските програми кои се достапни за студентите, како и препораки за избор на предмети за стекнување со специјалност во одреден профил.
 
Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство ги нуди следните студиски програми и нивните профили:
 
Нови студиски програми од прв циклус на ФИНКИ
1. Компјутерски науки и инженерство
2. Мрежни технологии
3. Примена на е-технологии
4. Компјутерска едукација
 
Студиски програми пренесени од Институтот за компјутерска техника и информатика на ФЕИТ 
 
Студиски програми пренесени од Институтот за информатика ПМФ