Лаборатории

Факултетот располага со голем број на соодветно опремени лаборатории, кои што ги задоволуваат сите стандарди за изведување на практична и теориска настава.

Во списокот на лаборатории спаѓаат:
На Факултетот има и поголем број на соодветно опремени лаборатории и компјутерски училници за изведување на настава во пониските години.