ИНФО - Професионални студии по информатика

1. Општи информации

Оваа студиска програма овозможува здобивање на знаења за примена на информатичката технологија во области како: примена на програмерската практика за поддршка на различни видови апликативни решенија, реализација на компјутерски системи од аспект на хардвер и софтвер, анализа, дизајн и имплементација на информациски системи, е-технологија и нејзина практична примена. Инженерите, специјализирани во областа на информатиката, можат брзо да се вклучат во индустријата на информациско-комуникациските технологии, компјутеризација на разни видови дејности, развој и одржување на апликации, дизајнирање на програмски и системски пакети за поддршка на производствените процеси и друго.

2. Стекнати титули по завршување на студиските програми и времетраење на студиите

Титула: Дипломиран инженер по информатички технологии, насока информатика

Времетраење: 3 години (6 семестри)
 
3. Наставна програма
 
Рамка на додипломски студии:
 
 1. Семестар
 

Предмет

З/И

П

А

Л

ЕКТС

 1 Математика 1   З  3
 2 Дискретна математика 1  З 3  3 0
 3 Вовед во Интернет
З 2 1 2
 4

Структурно програмирање

З

2

2

2

6

 5 Логички кола и дискретни автомати  З  2  6
 
 2. Семестар
 

Предмет

З/И

П

А

Л

ЕКТС

 1 Компјутерски архитектури
 З 2
 2 Објектно-ориентирано програмирање
 З
 3 Професионални вештини З
 4

Изборен предмет

И
 5 Изборен предмет И Изборни предмети
 1 Компјутерски компоненти  И 
 2 Основи на веб дизајн  И 
 3 Дискретна математика 2  И 
 
 3. Семестар
 

Предмет

З/И

П

А

Л

ЕКТС

 1

Алгоритми и податочни структури

З

2

2

2

6

 2 Интернет програмирање
З 2 2 1

 6 

 3

Логичко и функционално програмирање

З
6

 4

Изборен предмет

И
6

 5

Изборен предмет*

И
6

Изборни предмети
 1 Интерактивни апликации
 И 2 1  2 6
 2 Системска анализа и дизајн И 2 2 1 6
 3 Напредно програмирање  И 2 2  2 6
 4 Маркетинг И 2 2 1 6
 
 4. Семестар
 

Предмет

З/И

П

А

Л

ЕКТС

 1

Софтверско инженерство

З

2

2

1

6

 2 Оперативни системи З 2 2 2

 6 

 3

Кориснички интерфејси

З

2

1

2

6

 4

Изборен предмет

И
6

 5

Изборен предмет*

И
6

Изборни предмети
 1 Основи на компјутерска графика  И
 2 Визуелно програмирање
И 2 1 2 6
 3 Мрежни стандарди и уреди  И
 4 Интернет технологии И  2  1  2  6
 
 5. Семестар
 

Предмет

З/И

П

А

Л

ЕКТС

 1

Компјутерски мрежи

З

2

2

1

6

 2 Бази на податоци З 2 2 1

 6 

 3

Изборен предмет

И
6

 4 Изборен предмет   И        6
 5

Изборен предмет*

И
6

Изборни предмети
 1 Дистрибуирани системи  И 
 2 Системи на знаење  И 
 3 Веб програмирање
И 2 1  2 6
 4 Визуелизација  И 2 1 2 6
 5  Напреден веб дизајн И  2   1  2 6
 6 Анализа на софтверски барања  И   1
 7 Имплементација на системи со отворен код  И 
 8 Објектно ориентирана анализа и дизајн  И 
 9 Виртуелни општества  И 
 
 6. Семестар
 

Предмет

З/И

П

А

Л

ЕКТС

 1

Податочни складови и аналитичка обработка

З

2

2

2

6

 2 Изборен предмет И


 6 

 3

Изборен предмет

И6

 4

Изборен предмет*

И
6

 5

Дипломска работа

З
6

Изборни предмети
 1 Безжични и мобилни системи
И 2
 2 Обработка на слика И 2 1 2 6
 3 Неструктурирани бази на податоци и XML
И 
 4 Географски информациски системи  И 
 5 Управување на ИКТ проекти  И 
 6 Виртуелна реалност  И 
 7 Мобилни апликации
И 
 8 Електронска и мобилна трговија
И 2 1  2 
 
*  -  изборниот предмет може да биде и предмет од Универзитетската листа
** - задолжителен е избор на еден од двата предмети за тригодишни студии, двата предмети се задолжителни за четиригодишни студии