Квоти

Согласно Конкурсот за запишување студенти на втор циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во учебната 2015/16 година, Факултетот за информатички науки и компјутерско инженерство во наредната учебна година ќе запише вкупно 420 студенти на магистерски студии.
 
За студентите кои во учебната 2015/2016 година ќе се запишат на магистерски студии на ФИНКИ, постојат вкупно 12 (дванаесет) студиски програми. Бројот на студенти кои ќе можат да се запишат на ФИНКИ на секоја од студиските програми, е даден во продолжение.
 

Студиска програма

Број на
студенти

Вкупен изност на школарина (ЕУР) *

 3+2 4+1 

Едногодишни магистерски студии

280


1800

Компјутерски мрежи и е-технологии

40


1800

Интелигентни информациони системи

40


1800

Софтверско инженерство

40


1800

Содржинско базирано пребарување

20


1800

Биоинформатика

20


1800

Екоинформатика (TEMPUS)

10


1800

Систем во чип (TEMPUS)

10


1800

Инженерство на интелигентни системи

20

1800

Кодирање и криптографија 20  1800 
Компјутерски науки 20 1800
Софтверско инженерство (ТЕМПУС) 30 1800
Статистика и актуарска математика  10   1800

Двегодишни магистерски студии

140

2500 

 

Компјутерски мрежи и е-технологии

15

2500


Интелигентни информациони системи

15

2500


Софтверско инженерство

15

2500


Содржинско базирано пребарување

10

2500


Биоинформатика

10

2500


Екоинформатика (TEMPUS)

10

2500


Систем во чип (TEMPUS)

10

2500


Инженерство на интелигентни системи

10

2500


Кодирање и криптографија 10 2500  
Компјутерски науки 10 2500
Софтверско инженерство (ТЕМПУС) 15 2500
Статистика и актуарска математика  10 2500  
 
* Во вкупниот износ е вклучена и одбраната на магистерскиот труд