Кодирање и криптографија (3+1+1)

1. Општи информации
 
Постдипломските студии по кодирање и криптографија се стремат кон врвно европско образование и убучување кадри, кои по завршувањето на студиите ќе можат да ги задоволуваат потребите на индустријата.
 • Назив на предлагачот: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство - ФИНКИ
 • Назив на студиска програма: Академски студии од втор циклус по Кодирање и криптографија
 • Научно - истражувачко подрачје: природно - математичко
 • Поле: информатика
 • Област: компјутерска безбедност, криптографија и кодирање
 • Вредноста на постдипломските студии изнесува 60 ЕКТС кредити
 • Траење на студиите: 2 семестри
 • Една академска година се состои од два семестра во траење од 30 недели (1 семестар = 15 недели)
 • Првиот семестар се состои од наставни предмети, додека вториот се состои од наставни предмети и од завршниот проект, т.е магистерската тема.
 • Услови за запишување на студиите: завршени додипломски студии на информатика или компјутерски насоки кои носат минимум 240 кредити. За студиските насоки кои носат помалку од 240 кредити, се дополагаат испити понудени во воведувачкиот слој.
 • Воведувачки слој: на студентите кои во текот на студиите стекнале помалку од 240 кредити им се нуди множество диференцијални воведувачки предмети. По нивното успешно реализирање, студентот стекнува право да продолжи со втората година на постдипломските студии.
 • Прв семестар: 3 задолжителни предмети и 2 изборни, од кои еден може да биде од Универзитетска листа.
 • Втор семестар: 1 задолжителен и 1 изборен, кој може да биде од Универзитетската листа (само доколку во првиот семестар предметите се избрани на ниво на Факултет) и завршен проект од 18 ЕКТС.
 • 1 ЕКТС кредит соодветствува на 30 часови вкупен работен ангажман.
 • Бројот на контактните часови е 4.
 
Стекната титула: Магистеr по информатички науки и компјутерско инженерство од областа кодирање и криптографија
 
2.1  Воведувачки слој
Воведувачкиот слој им е наменет на студентите кои студии кои траат помалку од четири години или стекнале помалку од 240 кредити од претходните студии. Студентите кои имаат положено некој од задолжителните предмети од воведувачкиот слој (табела 1) или имаат положено предмети на други академски институции за кои ќе се установи дека се доволно слични со задолжителните воведувачки предмети, можат да бираат од изборните предмети дадени во табела 2. Доколку студентот ги има положено задолжителните и изборните предмети од воведувачкиот слој или има положено предмети на други академски институции за кои ќе се установи дека се доволно слични, а сеуште нема исполнето квота од 240 кредити, тогаш му се дозволува избор од листата на акредитираните предмети кои се нудат на ФИНКИ, а кои ги нема полагано во текот на неговото/нејзиното студирање. 
 
- Воведувачки слој  
 
Табела 1: Листа на предметите на воведувачкиот слој
 

Предмет

Семестар

ЕКТС

Предуслов

 1

Веројатности и статистика

VII

6 Калкулус 2
 2 Алгоритми VII
6 Објектно и визуелно програмирање
 3 Изборен предмет 1 VII
 6  
 4 Изборен предмет 2 VII
 6  
 5 Избор од универзитетската листа слободни предмети
VII  6  
 6

Дискретни структури 3

VIII

6

Дискретни структури 1

 7

Безбедност и криптографија

VIII

6

Дискретни структури 3

 8

Безжични мрежи

VIII

6

Податочни и компјутерски комуникации

 9 Теорија на информации VIII  6 Веројатност или Веројатност и статистика
10 Изборен предмет 3
VIII 6  
 
Табела 2: Листа на изборните предмети за воведувачкиот слој
 

Предмет

Семестар

ЕКТС

Предуслов

 1

Проектирање на компјутерски мрежи

VII

6 Податочни и компјутерски комуникации
 2 Бази на податоци 2 VII
6 Бази на податоци
 3

Современи компјутерски системи

VII

6

Микропроцесори и микроконтролери

 4

Калкулус 3

VII

6

Калкулус 2

 5

Паралелно и дистрибуирано процесирање

VIII

6

Оперативни системи

 6 Мрежни и дистрибуирани оперативни системи VIII  6  Структури на податоци и Оперативни системи
 
2.2 Студии
 
Предметите од постдипломските студии за студиската програма Кодирање и криптографија можете да ги најдете на овој линк.