Еко-информатика ТЕМПУС (3+1+1)

1. Општи информации
 
Постдипломските студии по еко-информатика се стремат кон врвно европско образование и обучување на кадри, кои по завршувањето на студиите ќе можат да ги задоволуваат потребите на индустријата.
 • Назив на предлагачот: Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, Факултет за информатички науки и компјутерско инженерство - ФИНКИ
 • Назив на студиска програма: Академски студии од втор циклус по Еко-информатика
 • Научно - истражувачко подрачје: техничко-технолошки науки
 • Поле: компјутерска техника и информатика
 • Област: еко-информатика
 • Вредноста на постдипломските студии изнесува 60 ЕКТС кредити
 • Траење на студиите: 2 семестри
 • Една академска година се состои од два семестра во траење од 30 недели (1 семестар = 15 недели)
 • Првиот семестар се состои од наставни предмети, додека вториот се состои од наставни предмети и од завршниот проект, т.е. магистерската тема.
 • Услови за запишување на студиите: завршени додипломски студии на информатика или компјутерски насоки кои носат минимум 240 кредити. За студиските насоки кои носат помалку од 240 кредити, се дополагаат испити понудени во воведувачкиот слој.
 • Воведувачки слој: на студентите кои во текот на студиите стекнале помалку од 240 кредити им се нуди множество диференцијални воведувачки предмети. По нивното успешно реализирање, студентот стекнува право да продолжи со втората година на постдипломските студии.
 • Прв семестар: 3 задолжителни предмети и 2 изборни предмети од кои еден може да биде од Универзитетската листа.
 • Втор семестар: 1 задолжителен и 1 изборен предмет, од кои еден може да биде од Универзитетската листа (само доколку во првиот сместар предметите се избрани на ниво на Факултет) и завршен проект од 18 ЕКТС.
 • 1 ЕКТС кредит соодветствува на 30 часови вкупен работен ангажман.
 • Бројот на контактните часови е 4.
Стекната титула: Магистер по информатички науки и компјутерско инженерство од областа на еко-информатика
 
2. Воведувачки слој
Воведувачкиот слој им е наменет на студентите кои студии кои траат помалку од четири години или стекнале помалку од 240 кредити од претходните студии.
 
- Воведувачки слој  
 
Табела 1: Листа на предмети од воведувачки слој
 

Предмет

Семестар

ЕКТС

Предуслов

 1

Веројатности и статистика

VII

6 Дискретна математика
 2 Информациони системи VII
6 Бази на податоци
 3 Изборен предмет 1 VII
6
 4 Изборен предмет 2 VII
6  
 5

Изборен предмет 3

VII

6


 6

Географски информациони системи

VIII

6


 7 Податочно рударење VIII 6
 8 Изборен предмет 4 VIII 6
 9 Изборен предмет 5 VIII 6
10 Изборен предмет 6  VIII 6  
 
Табела 2: Листа на изборни предмети
 

Предмет

Семестар

ЕКТС

Предуслов

 1

Дистрибуирани компјутерски системи

VII

6 Компјутерски мрежи, Бази на податоци
 2 Вештачка интелигенција VII
6
 3

Веб базирани системи

VII

6

Компјутерски мрежи, Бази на податоци

 4

Вградливи компјутерски системи

VII

6

Компјутерски мрежи

 5 Мрежно програмирање VII 6  
 6 Електронска и мобилна комерција VII 6
 7 Алгоритми за анализа на податоци и складишта на податоци
VIII 6 Бази на податоци
 8 Интелигентни информациони системи VIII 6 Информациони системи
 9 Мобилни информациони системи VIII 6 Инофрмациони системи 
10 Изборен предмет од Универзитетската листа на слободни предмети    6  
 
2.1 Студии
Предметите од постдипломските студии за студиската програма Софтверско инженерство можете да ги најдете на овој линк.