Потребни документи

Во согласност со Конкурсот за запишување студенти на трет циклус студии на студиските програми на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, во учебната 2013/14 година, кандидатите треба да ги поднесат следните документи:
 
Документи за пријавување 
 • пријавен лист со назначување на избраната студиска програма за која конкурира;
 • писмо за мотивација со назначување на областа на истражување и предлог на ментор од листата на ментори;
 • кратка биографија;
 • докази со кои се докажува исполнетоста на условите за запишување;
Кандидатите кои II циклус на студии го завршиле во странство доставуваат нострифицирани докази со кои се докажува исполнетоста на условите за запишување.  
 
Документацијата се доставува во фотокопија, а оригиналите се доставуваат на увид. 
 
Документите се доставуваат до Школата за докторски студии на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на адреса: бул. Крсте Мисирков бб, 1000 Скопје. 
 
Документи за запишување 
 • индекс и пријавни листови;
 • три фотографии (две фотографии со димензии 3.5x4.5 и една со димензии 2х3);
 • потврда за уплатена школарина за првиот семестар на докторски студии (школарината се плаќа на
  6 еднакви рати на почетоткот на секој семестар, во денарска противвредност).
  При уплаќањето на првата рата, кандидатите:
  - 250 евра во денарска противвредност уплаќаат на Школата за докторски студии на Универзитетот
  „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје, на следнава сметка: 160 010 3689 788 18;
  - остатокот од износот го уплаќаат на сметка на факултетот/институтот – организатор на студиската
  програма.